Čerpáme dotace z EU

Naše firma čerpá dotace od Evropské unie na následující projekty:

 

Vybudování FVE ve společnosti Radeton s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013539

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vybudování fotovoltaické elektrárny

na střeše výrobní haly společnosti Radeton s.r.o., která by měla zajistit snížení

energetické náročnosti výroby. Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti

provozu, dílčími cíli jsou úspora el. energie, částečná energetická soběstačnost a

motivace k účinnějšímu využívání elektrické energie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Podnikové vzdělávání Radeton s.r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy Radeton, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012855, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, účetních a právních aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní účast v aktivitách projektu firmě MJ servis spol. s r.o.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 54 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 3 zaměstnanci budou ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.