THE POLYGON

We believe that the true potential of every instrument is unleashed only in the good hands of a trained operator. We value our customers and want them to utilize the maximum potential, so their investment is truly useful.

 

The 30th anniversary of the company became the motivation for the next step in its development.

Our goal

Brno has always been a city of progress and industry and its products were known all over Europe. However, our polygon will be a rarity not only in Europe but also in the whole world.


Our decision in the year of the thirtieth anniversary of the company's existence should be above all a reward for our clients for the long-standing trust they have shown in us, which fills us with joy and responsibility. We would like our customers to be able to improve their skills, accuracy and speed on real situations, but also to make them feel good about their work by eliminating the fear of difficult situations. We want them to be able to use real situations to improve their skills, accuracy, and speed, but also to bring a good feeling to the job by eliminating the fear of failing in the field.The aim is to make sure that the potential of the measuring instruments is used to the maximum and that our clients get a return on their investment as quickly as possible.

 

 

From tiny optic fibre to a huge oil pipe

 

In order to achieve this goal, we decided to invest in the world's most complex testing site for our customers across all the industries we work in. Power, Gas, Water, Sewer, Heat, Telecom, Oil, etc.

 

 

Virtual and augmented reality


The training situations that are being planned here will cover all disciplines and there will be the possibility of interconnecting them. Even the most difficult ones, which bring the biggest problems in practice, will not be missing. Customers will be able to try out our instruments and test their skills and knowledge. There will be more than a hundred training situations.

With help of virtual and augmented reality, 3D model of all the networks and photogrammetry, the users will be able to see underground. This will help to create the right interpretations of the instrument's response, which will bring the users closer to reality. Faster and more accurately.

 

Training situations - POWER, TELECOM

 

 • Kabelová rezerva
 • Kabel v chráničce
 • Porucha v kabelové spojce
 • Souběh sítí
 • Shybka
 • Mezižilový zkrat
 • Zkrutová metoda
 • Plášťová porucha
 • Lokalizace všech typů markerů
 • T-odbočka ze signalizačního vodiče
 • Kabelová odbočka ve smyčce
 • Měření můstkem
 • Měření TDR na kabelu s vice konci
 • Trasování kabelu ve zdi
 • Uzemnění na zemnící pásek
 • Přerušená žíla
 • Rázování a práce s půdním mikrofonem
 • PC učebna pro práci s náměry TDR

 

 

Training situations - GAS

 

 • Trasování plastového plynovodu signalizačním vodičem
 • Lokalizace poruchy podzemního plynovodu
 • Lokalizace únku plynu z vysoko položeného potrubí
 • Lokalizace úniku plynu na domovním plynovodu
 • Lokalizace úniku laserovým detektorem plynu
 • Lokalizace úniku kamerou
 • Tlaková zkouška těsnosti NTL plynovodu
 • Tlaková zkouška pevnosti NTL plynovodu
 • Zkouška provozuschopnosti plynovodu, měření velikosti úniku v l/h
 • Měření tlakových poměrů na NTL plynovodní síti
 • Tlaková zkouška STL plynovodu
 • Tlakový test plynového regulátoru
 • Etanová analýza vzorku plynu
 • Ovládání softwaru PC1

 

 

This is just the example of training situations that will be available on the polygon. Many more could be find here.

Training situations - WATER

 

 • Testování (revize) hydrantů
 • Tlakové zkoušky potrubí
 • Měření průtoku (přes navrtávku)
 • Telemetrický přenos hodnot průtoku a tlaku
 • Dálková správa vodojemů, dávkování
 • Měření tlaku
 • Měření výšky hladiny ve vodojemu a automatické dopouštění
 • Trasování kompenzátoru
 • Měření s hydrofony na PE
 • Trasování plastových potrubí pomocí akustiky PWG
 • Lokalizace poruch pomocí prutu s hydrofonem - PipeMic
 • Simulace různých povrchů a poruch pro půdní mikrofon
 • Korelace a měření rychlosti šíření
 • Pomocníci v terénu - protáčení hydrantů a šoupat
 • Indikace poruch pomocí snímačů šum
 • Poslech armatur dotykovými mikrofony na různých typech potrubí
 • Vodíková metoda (prostup plynu přes různé materiály - beton vs hlína)
 • PC učebna pro práci se SW
 • Lokalizace poklopů pomocí detektorů kovů (různé typy špinglí a poklopů)
 • Lokalizaci poklopů v blízkosti kovových plotů
 • Rozlišení tvaru a velikosti kovového předmětu pomocí měření polarity a intenzity magn. pole
 • Odhalení poruchy přivřením šoupátka
 • Odhalení černých odběrů na vodovodní přípojce
 • Korelace na zokruhovaném potrubí
 • Víření

 

 

Training situations - SEWER

 

 • Inspekce potrubí DN50-75 (100) tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s axiální kamerovou hlavou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s otočnou kamerovou hlavou
 • Inspekce tlačnou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Odbočování z kanalizačního řadu do přípojek tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN200-300 a DN600 robotickou kamerou
 • Inspekce robotickou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Aplikace robotické kamery do potrubí přes kanalizační šachtu
 • Inspekce kanalizačních přípojek z hlavního řadu satelitní kamerou
 • Sestavení robotické kamery pro různé průměry potrubí a materiály
 • Sestavení satelitní kamery pro různé průměry potrubí
 • Inspekce potrubí s použitím vyhodnocovacího softwaru WinCan
 • Inspekce potrubí šachtovou kamerou
 • Mechanické čištění kanalizace DN50-DN200
 • Čištění potrubí přes záchodovou mísu
 • Brašování nové vrstvy potrubí
 • Sprejování nové vrstvy potrubí
 • Lokální oprava potrubí rohoží ze skelných vláken
 • Odstranění nepovedených CIPP vložek
 • Aplikace ucpávacích balónů do potrubí
 • Příprava skelných rohoží pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek s kalibračním rukávcem pro aplikaci do potrubí
 • Příprava a aplikace CIPP vložkových klobouků do vyústění kanalizačních přípojek
 • Zavádění packerů s opravným pásem do potrubí vč. aplikace pásu na defekt
 • Aplikace CIPP vložky z ručního podavače do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí s pomocí kalibračního rukávce
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou vodou
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou párou
 • Vytvrzení CIPP vložky UV světlem
 • Frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 brusnými kotouči
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 vodním paprskem
 • Mechanické frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN150-DN700
 • Zaměřování pozice přípojek v potrubí robotickou frézou a následné automatické vyhledávání pozic pro frézování otvorů
 • Zavádění packerů s opravným pásem vč. aplikace pásu na defekt robotickým podvozkem
 • Sestavení robotické frézy pro různé průměry potrubí a materiály
 • Odhalení černých kanalizačních přípojek dýmem
 • Zvedání poklopů magnetickými zvedáky
 • Zvedání poklopů mechanickými zvedáky